Reivindicacions

Tolerància zero a la mutilació genital femenina

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), va declarar el 6 de febrer Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina. La mutilació genital femenina, és un atemptat contra els drets humans. Afecta segons l’OMS a 140 milions de dones i nines en tot el món, i cada any més de 3 milions de nines corren el perill de sofrir-la. La mutilació genital femenina és una pauta extrema que representa la dominació patriarcal sobre el cos femení. És una pràctica que perpetua la desigualtat de gènere i la discriminació cap a les dones. Des de la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical volem manifestar el nostre rebuig davant aquesta pràctica i ens solidaritzam  amb totes les dones del món que sofreixen aquesta pràctica. 

La igualtat de gènere amenaçada pels retalls segons la OCDE

LA IGUALTAT DE GÈNERE AMENAÇADA PELS RETALLS  

La OCDE, organisme  integrat pels 34 països més desenvolupats del món, manifesta  en un informe, el perill que presenta la igualtat de gènere a l’estat espanyol després dels avanços dels darrers anys.Els motius podrien resumir-se així:

1.- Els retalls en el sector públic amb disminució dels sous, desaparició d’avantatges socials, acomiadaments i congelació de les contractacions, afecta principalment a les dones ja que aquest, és un sector fortament feminitzat.

2.- Els retalls en prestacions familiars per dependència, també afecta les dones ja que, bàsicament, són aquestes les que desenvolupen les tasques de cura.

3.- Diàriament, les dones utilitzen 100 minuts més del seu temps que els homes, pel treball no remunerat. Una reducció de les ajudes i prestacions i la manca d’oportunitats de feina, poden augmentar el treball no remunerat de les dones.

4.- Malgrat l’elevat nivell educatiu de les dones, no es tradueix en millores en el lloc de feina. Per exemple, les autònomes a Espanya, cobren un 36% manco que els homes en la mateixa situació.

 La bretxa salarial (diferència de sou per la mateixa feina entre dones i homes), havia minvat molt els darrers anys a l’estat espanyol, per això i pels motius abans esmentats, aquest organisme internacional demana que no se torni enrere i que se vigili l’impacte  de gènere motivat per la crisi.

 Secretaria de la dona

Nou atac a la igualtat de gènere a la LOMCE

NOU ATAC A LA IGUALTAT  DE GÈNERE EN LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ

 

L'Organització de Dones de l’STEI  declara la seva indignació davant l'esborrany de la LOMCE presentat pel Ministre d'Educació i mostra el seu rebuig a aquest esborrany atenent als següents punts.

• No respecta les diferents sentències del Tribunal Suprem publicades en 2008 i en 2012, que recullen la justificació legal de retirar la subvenció pública a centres concertats que separen per raó de sexe per incomplir “l'article 84 sobre admissió d'alumnes que la prohibeix expressament l(…)”. Afegint a més, que “aquesta impossibilitat d'obtenir concerts(…)tampoc pertorba cap dret constitucional dels pares que conserven el dret de lliure elecció de centre i el dels titulars de la creació de centres amb ideari o caràcter propi de la llei 2/2006”.L'esborrany modifica l'article 84.3 de la LLOI sobre admissió d'alumnat en centres públics i privats concertats en introduir la consideració que” no constitueix discriminació l'admissió d'alumnes o l'organització diferenciada per sexes”. Amb la qual cosa s'esbiaixa la normativa que no permetia donar subvencions públiques a centres que impedissin l'accés adduint el sexe com a causa per no ser admès.


• Atempta contra l'article 14 de la Constitució: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social “com ja es va denunciar en 2008 i a l'agost de 2012.


• Incompleix amb la llei d'Igualtat, que en el seu TÍTOL II sobre Polítiques públiques per a la igualtat, CAP I, Art 14. C ,1 obliga a “La implantació d'un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.” .L'esborrany està redactat utilitzant un llenguatge sexista i excloent que invisibiliza a la dona com a alumna; en la seva faceta professional, bé com a docent, be exercint els càrrecs de direcció, i quant a la seva responsabilitat en la presa de decisions com a mare o tutora de l'alumnat. Passa per alt les dades que mostren que el 67% de les plantilles educatives són dones.

• Fa desaparèixer la matèria Educació per a la Ciutadania, que de forma específica integrava dins dels seus nuclis temàtics fonamentals la Igualtat efectiva entre homes i dones, així com també desapareix Educació Ètico-Cívica com a troncal i per tant obligatori el seu estudi, quedant eliminades o reduïdes del currículum obert de primària i secundària les úniques matèries que de forma directa introduïen aquesta temàtica i que responia al principi de fomentar des de l'àmbit educatiu la Igualtat efectiva entre homes i dones, i eliminar en el procés de socialització primerenca la xacra de la violència de gènere.
L’ Organització de Dones de l’STEI Intersindical entén que l'esborrany de la LOMCE minva considerablement els actuals principis coeducadors, en considerar no discriminatòria la segregació per sexe de l'alumnat, en legitimar la subvenció pública a centres que segreguen, en eliminar del currículum obert l'eix temàtic de la igualtat entre homes i dones, present actualment en la matèria Educació per a la Ciutadania i en Educació Ètic Cívica i en incomplir la llei d'igualtat redactant la LOMCE en un llenguatge sexista. En conseqüència exigim al Ministre d'Educació:
• La retirada de l'esborrany proposat com LOMCE.


• Que es retiri la subvenció als centres que segreguen per raó de gènere seguint el dictamen del Tribunal Suprem.


• Que es compleixi la Llei d'Igualtat en redactar qualsevol llei amb un llenguatge inclusiu i siguin eliminats tots els termes i girs lingüístics que introdueixen discriminació de gènere.


• Què la Igualtat entre dones i homes sigui contemplada de manera explícita dins del currículum de primària i secundària, a més de considerar-se de forma trasversal.

Secretaria de la dona de l’STEI intersindical

L'STEI demana a l'Institut de la dona que el Govern aboni el 100% en malalties de maternitat

Des de la Secretaria de la dona del sindicat STEI, s'ha presentat una petició a l'Institut de la dona enregistrada el dia 7 de setembre en el sentit de demanar  l'abonament del 100% en els casos de baixa per d'embaràs de risc , risc per a l'embaràs i demés malalties derivades de la maternitat.

El Decret LLei de 31 d'agost, article 7, no contempla aquestes causes i això suposa que les dones que estiguin de baixa per aquests motius, veuran minvat el seu sou.

La Llei d'Igualtat especifica clarament que la maternitat no pot suposar en cap cas un motiu de discriminació i amb aquesta actuació ho seria.

Des de l'STEI es faran totes les accions necessàries per evitar aquesta discriminació.