Reivindicacions

Nova discriminació de gènere

NOVA DISCRIMINACIÓ DE GÈNERE  En el Decret llei 5/2012 d’1 de juny de 2012, l’article 7 :“Suspensió del complement econòmic de la prestació per incapacitat laboral”  posa que se suspèn el complement econòmic que abona l’Administració de la Comunitat Autònoma destinat a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències  comunes.El que disposa aquest article no és aplicable a la incapacitat temporal derivada de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, ni de les malalties, els accidents o les situacions que, amb caràcter excepcional, s’estableixin per acord del Consell de Govern, com tampoc a les situacions de descans per maternitat i paternitat.Hi ha dones que estan de baixa temporal per embaràs de risc i aquest supòsit  NO entra dins els casos de no aplicació de l’article.La Llei Orgànica d’Igualtat 3/2007 de 22 de març, article 8, esmenta que tot tractament desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat constitueix una discriminació directa i una desprotecció de la maternitat.Les conductes discriminatòries per aquest cas, tenen unes conseqüències jurídiques i/o nul·les.Per tant, des de l’STEI intersindical, demanam que s’inclogui aquest supòsit en els casos amb caràcter excepcional i que les dones amb baixa per embaràs de risc i les malalties derivades de la situació d’embaràs, puguin cobrar el 100% de la retribució.En cas contrari, consideram que es contradiu la Llei d’igualtat.Des de l’STEI.i, se demanarà la intervenció de la Directora de l’Institut de la dona perquè demani que s’inclogui a l’article 7, punt 3 del Decret legislatiu, la no aplicació per als casos d’embaràs de risc com també la implicació dels partits polítics.