Normalització lingüística

Valoració de l’STEI Intersindical del Procés de normalització del català. 2 de juny 2017

L’STEI Intersindical, a dos anys de la legislatura, vol fer una valoració del procés de normalització lingüística del català. Veim amb preocupació que no s’han fet les passes per arribar a la igualtat plena, pel que fa als drets, amb l’altra llengua oficial i d’aquesta manera tenir garantida la pervivència de la llengua i la cultura catalanes a les Illes Balears.

Són molts els fets que ens fan pensar que no es fa tot el que seria necessari per aconseguir aquests objectius. Sense pretendre fer una anàlisi exhaustiva, a simple vista, podem veure que aquest front de batalla necessita més voluntat política, més projecte, més planificació continuada, més iniciatives, més campanyes, més coordinació, més implicació dels diferents sectors, més complicitats, més mans i més pressupost. Sobra excés de cautela, por a dir, por a fer, por a ser qui som i a posar les coses al seu lloc. Falta seguretat i convicció en el fet que el català és bo per a tothom i és una de les eines que ens ajudarà a creure amb nosaltres mateixos, a imprimir a les nostres accions la nostra manera de veure el món i de com volem anar endavant dins ca nostra -amb tota la gent que ha arribat i hi és molt ben vinguda-, tant en temes socials o ambientals, com en temes territorials, polítics o culturals. Vegem-ne uns quants exemples:

Llegeix més...

El Consell Escolar de les Illes Balears aprova un document de pacte per l'educació amb el vot en contra de la majoria sindical

L'STEI Intersindical ha votat NO perquè no garanteix els mínims d'ensenyament en català, perquè no promou la democràcia interna als centres, estableix una carrera professional no negociada, obre la porta a la lliure designació del personal interí als centres educatius i no equipara l'accés a la feina dels docents als centres públics i concertats.

Avui hem fet el plenari per debatre les esmenes presentades al document de pacte per l'educació i donar per acabada aquesta primera fase del document. Malauradament no s'ha pogut fer per consens i s'han fet votacions en què s'ha vist la divisió interna dels membres del CEIB pel que fa al contingut del document.

L'STEI Intersindical no ha acceptat el redactat que fa referència a l'ensenyament en català perquè la majoria del plenari, tot i que diu que està a favor del català, no ha volgut incloure que "Cada centre escolar elaborarà el seu projecte lingüístic en què l'ensenyament en català serà el 50% com a mínim i possibilitarà que es pugui fer l'ensenyament íntegrament en català".

Llegeix més...

Volem tv