Recursos

I fira de dones emprenedores

 
LA MINISTRA D’IGUALTAT I D’ALTRES AUTORITATS VISITEN L’ESTAND DE L’STEI-i A LA I FIRA DE DONES EMPRENEDORES

El sindicat STEI-i, ha estat present en la I FIRA DE DONES EMPRENEDORES organitzada per la Conselleria de Treball.

Aquesta Fira tenia com a objectiu fer visible l’activitat econòmica que desenvolupen les dones i constituir un espai d’intercanvi entre empresàries i organitzacions sindicals.

Es va comptar amb la presència de la ministra d’Igualtat, Sra. Bibiana Aido, el President Sr. Francesc Antich, la Presidenta del Consell insular Sra. Francina Armengol i d’altres autoritats.

Entrevista amb la Consellera d'Educació i Cultura

A l’articulat de diferents lleis, la LOE, la llei d’igualtat entre dones i homes, la llei integral contra la violència cap a les dones , l’Estatut bàsic del funcionariat i la llei autonòmica per a la dona, hi figuren MESURES EDUCATIVES que a la nostra Comunitat Autònoma no es duen a terme.

Per això, des de la Secretaria de la dona de l’STEI-i, es va fer un recull d’aquestes mesures i es va presentar primer a la Directora de l’Institut de la dona, i després a la Consellera Bàrbara Galmés per mitjà d’una entrevista a la qual també hi va assistir l’abans esmentada directora de l’Institut de la dona.

Entre d’altres, la LOE articula que, una vegada constituït el Consell Escolar de centre, ha d’anomenar-se una persona formada en temes d’igualtat. Cas que aquesta persona sigui ensenyant, el sindicat demana reducció horària a fi i efecte que pugui dur a terme la seva tasca i que se li proporcioni formació en horari laboral. Aquesta mesura ja es realitat en comunitats com Andalusia.

També figuren articles sobre la formació del professorat, la coeducació, el llenguatge no discriminatori, la vigilància de la Inspecció educativa, els llibres de text i el material didàctic, els Plans d’igualtat, la prevenció de la violència de gènere, etc.

Des de l’STEI-i s’ha enregistrat a la Conselleria tretze propostes d’intervenció per posar en pràctica les mesures educatives presents en les lleis.