Normativa vigent (actualitzat a 18 de maig de 2012)

  • Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’ad-missió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  • Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013.

  • Ordre de 13 de setembre de 2004, per la qual es regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals, a elegir la llengua del primer nsenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

 Comunicats

  • 16 de maig de 2012. L’STEI-i denuncia que la Directora General crea confusió a les directives dels centres.

  • 11 de maig de 2012. Contra el caos de la Conselleria, la claredat de la normativa vigent.

Cartes

Volem tv