Els llibres de text que es faran servir a cada àrea o matèria els trien els equips de coordinació de cicle a infantil i a primària o els departaments didàctics a secundària. El professorat ja treballa les modalitats a l’aula i sempre ho ha considerat una riquesa de la llengua. Es fosquet, l’horabaixa, la tarda, a poqueta nit, els nins, les nines, els fillets, les filletes, els boixos, les boixes, els nois, les noies, els xiquets, les xiquetes, got, tassons, graneres, escombres...... Efectivament el mestres i professors ja treballam les modalitats i la riquesa de la diversitat dialectal. Per tant aquest aspecte de la llengua està garantit. Pensam que, amb la crisi econòmica que estam vivint, no és un bon moment per a les famílies canviar els llibres de text. Per tant volem fer arribar a les editorials que som nosaltres que triam els llibres de text i no els canviarem per propostes polítiques que estan mancades de rigor científic i que contribueixen a crear confusió. Els mestres ens basam en criteris pedagògics i científics per fer l’elecció dels llibres de text. Per tant pensam que seria bo fer arribar a les editorials una breu nota de posicionament del professorat dels centres. Sabem que la majoria d’editorials, amb les quals ja hi treballam, tampoc no es deixaran endur per criteris polítics sense fonaments pedagògics. 
La proposta que ens ha fet un centre de secundària de Mallorca ens sembla adequada i us la feim arribar. També us inform que ahir, alguns directors i directores de centres de les illes, es posaren en contacte amb nosaltres i algun altre sindicat, per fer-los arribar un missatge semblant i també ens indicaren de la conveniència de fer-lo arribar a les editorials. També dir-vos que a l’Assemblea de docents (amb els sindicats STEI, FETE UGT, FECCOO i ANPE, que es feu a l’IES de Manacor, ahir, també hi va sortir una idea semblant. En marxa idò. Som-hi! Cada centre, cicle, departament ho pot enviar a la seves editorials. Les adreces són als llibres. 
El CEIP ............................................................................................ de la localitat o el Departament de ..........................................................  de l’IES ................................................................ de la localitat .......................................... us vol fer saber que no acceptarà cap llibre de text en "modalitat balear". Els motius són tan obvis que no els detallarem. Ens limitarem a constatar que es tracta d'una idea tan absurda que no s'aplica a cap altra banda de l'Estat espanyol, que va en contra de qualsevol consideració científica, que ha estat rebujtada per la UIB, que és redundant (atès que tots els mestres i  el professorat en el seu conjunt, i especialment el de llengua catalana, sempre han ensenyat les particularitats del català que es parla a les Illes Balears i a la resta del territori) i que és una despesa ofensiva tenint en compte l'actual situació de crisi econòmica.
En cas que la vostra editorial decideixi acollir-se a la subvenció del Govern, i els adapteu a la inexistent “modalitat balear”, aquests no seran tenguts en consideració en el nostre centre ni seran usats d'ara endavant.

Atentament,
 

 

Volem tv