Sra. Directora:
El diari Última Hora del dia 7 de desembre, dijous, de 2006, a la pàgina número 46, mostra un anunci de l’Administració Pública, “ I Torneo de Padel, Trofeo Navidad”, en el que es veu la imatge d’una dona que res té a veure amb l’esport esmentat i que simplement és utilitzada com a reclam per cridar l’atenció.

La utilització de la imatge femenina en els mitjans de comunicació i concretament en la publicitat, és motiu d’atenció tant a la LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO com a la recent LLEI PER A LA DONA de la nostra Comunitat Autònoma.

La Llei integral contra la violència de gènere diu textualment en el Capítol II, article 10:“De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio”.

La Llei per a la dona, article 37, punt 3: “ Les Administracions públiques de les Illes Balears han de vetllar, de manera específica, pel compliment del principi d’igualtat i nodiscriminació en la publicitat en els mitjans de comunicació de titularitat pública, i en els que subvencionin o hi participin”.

El que resulta impensable és que sigui la mateixa Administració Pública la que utilitzi la imatge femenina de manera tan poc saludable i tan poc igualitària. Què millor no seria mostrar les dones com a integrants de qualsevol esport però de manera correcta i esportiva!

Per tots aquests motius, des de la Secretaria de la dona del sindicat STEI-i es demana que l’Institut de la Dona intervengui a fi i efecte de retirar l’esmentat anunci.

Palma, 7 de desembre de 2006
SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT DE LA DONA