• Ampliació del permís de maternitat a 26 setmanes amb el 100% de les retribucions.
  • Creació d’un permís de paternitat de 4 setmanes acumulable al de maternitat en cas de famílies monoparentals.
  • Perfil professional sense jerarquització ni discriminació en funció del sexe.
  • Llenguatge no sexista i imatge no discriminatòria de les dones.
  • Arribar a la igualtat real entre les dones i els homes en els aspectes laborals, professionals, familiars i jurídics.
  • Aconseguir la desaparició de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.