El 22 d’abril és el Dia Internacional de les Nines en les TIC, que té per objecte encoratjar les nines i les joves a orientar els seus estudis i les seves professions al camp creixent de les TIC

L'estereotip que els homes són millors que les dones en matemàtiques, informàtica o física perjudica el rendiment de les dones en aquest domini i soscava el seu interès en camps d'estudi o activitats d'oci on aquestes disciplines són requerides amb més intensitat

L'Institut Nacional d'Estadística defineix “bretxa de gènere” com ‘la diferència del percentatge d'homes i el percentatge de dones en els indicadors TIC (ús d'internet en els últims tres mesos, ús freqüent d'internet, compres per internet) expressada en punts percentuals’. Oxfam Intermón especifica que aquest concepte es refereix a la inferioritat que té la dona respecte a l'home en l'accés a la informació, coneixement i educació mitjançant les TIC.

Dia Internacional nines en les TIC

En el 2019, la Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital va publicar el Llibre blanc de les dones en l'àmbit tecnològic, en el qual s'analitzen els factors que incideixen en la bretxa digital de gènere en el sector tecnològic, i en el qual es proposen mesures per reduir les desigualtats. Conclou que és responsabilitat de tots i de totes: del sistema educatiu, de les famílies, dels governs, de les tecnològiques, dels mitjans de comunicació, dels qui estan en contacte amb nines i nins, amb joves, dels qui produeixen continguts dirigits a la infància i a la joventut, dels mitjans de comunicació, etc.

Les darreres recerques evidencien que els estereotips de gènere són a l'origen d'aquest fenomen. És un aprenentatge que s'inicia en la infància i es cristal·litza en l'adolescència en l'elecció dels estudis i els projectes professionals. La consciència que s'és un nin o una nina ja es té entre els dos i els tres anys. Entre els quatre i els sis, ja tenen un coneixement del que resulta apropiat per a cada sexe segons la cultura a la qual pertanyen, als cinc anys ja posseeixen tota una constel·lació d'estereotips. L'estereotip que els homes són millors que les dones en matemàtiques, informàtica o física, perjudica el rendiment de les dones en aquest domini i soscava el seu interès en camps d'estudi o activitats d'oci on aquestes disciplines són requerides amb més intensitat. El gènere té impacte en la percepció de les pròpies habilitats.

L'Organització de Dones de la Confederació Intersindical i la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical insten al conjunt de la societat a actuar, en l'àmbit que li correspongui (centres educatius, famílies, governs, empreses tecnològiques, mitjans de comunicació, etc.), per a reduir la bretxa digital de gènere. No pot haver-hi una economia digital ni una societat digital sense comptar amb més de la meitat de la població, les dones.