Com queden ara els permisos de maternitat i paternitat en casos de naixement, adopció i acollida?

A partir de l’1 d’abril de 2019 han entrat en vigor unes noves modificacions dels permisos de maternitat i paternitat.

-       Maternitat: A gaudir per la mare biològica o un dels progenitors en cas de no ser biològics.

  • 16 setmanes a gaudir des del moment del naixement/ adopció/acollida. Es pot anticipar en 4 setmanes abans del part. 6 setmanes obligatòriament posteriors al naixement/adopció i la resta poden ser de forma interrompuda fins que el nadó faci 1 any. És intransferible.

-       Paternitat: a gaudir per l’altre progenitor/ progenitora

  • 8 setmanes a partir del naixement/adopció/acollida. Les 2 primeres setmanes han de ser obligatòriament després del part/adopció i les 6 restants fins que el nadó compleixi 1 any, de forma continuada o interrompuda. No és transferible.

Aquest permís es preveu anar ampliant-lo progressivament de la següent manera:

           - Des de l’1 de gener de   2020 el permís serà de 12 setmanes.

              - Des de l’1 de gener de 2021 el permís serà de 16 setmanes.

Com queda el permís de lactància?

A partir de 8 de març de 2019 el permís lactància s’estén als dos progenitors si tots dos treballen, però no és transferible de l’un a l’altre.

-       Cada progenitor tindrà dret a 1 hora diària d'absència que es pot dividir en 2 fraccions o bé es podrà gaudir de forma acumulada, acordant-lo amb l’empresa.

-       Es pot demanar reducció de jornada de 1/2 hora diària des dels 9 als 12 mesos del nadó amb reducció proporcional del salari.

Com queden els permisos per cura de fills o familiars?

-       Les persones treballadores tindran dret a sol·licitar la distribució i adaptació de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, perquè puguin fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral (incloent la possibilitat de fer el treball a distància). En el cas que tinguin fills, el dret existirà fins que aquests compleixin 12 anys (article 48 Estatut dels Treballadors).