Reivindicacions

Nou atac a la igualtat de gènere a la LOMCE

NOU ATAC A LA IGUALTAT  DE GÈNERE EN LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ

 

L'Organització de Dones de l’STEI  declara la seva indignació davant l'esborrany de la LOMCE presentat pel Ministre d'Educació i mostra el seu rebuig a aquest esborrany atenent als següents punts.

• No respecta les diferents sentències del Tribunal Suprem publicades en 2008 i en 2012, que recullen la justificació legal de retirar la subvenció pública a centres concertats que separen per raó de sexe per incomplir “l'article 84 sobre admissió d'alumnes que la prohibeix expressament l(…)”. Afegint a més, que “aquesta impossibilitat d'obtenir concerts(…)tampoc pertorba cap dret constitucional dels pares que conserven el dret de lliure elecció de centre i el dels titulars de la creació de centres amb ideari o caràcter propi de la llei 2/2006”.L'esborrany modifica l'article 84.3 de la LLOI sobre admissió d'alumnat en centres públics i privats concertats en introduir la consideració que” no constitueix discriminació l'admissió d'alumnes o l'organització diferenciada per sexes”. Amb la qual cosa s'esbiaixa la normativa que no permetia donar subvencions públiques a centres que impedissin l'accés adduint el sexe com a causa per no ser admès.


• Atempta contra l'article 14 de la Constitució: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social “com ja es va denunciar en 2008 i a l'agost de 2012.


• Incompleix amb la llei d'Igualtat, que en el seu TÍTOL II sobre Polítiques públiques per a la igualtat, CAP I, Art 14. C ,1 obliga a “La implantació d'un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.” .L'esborrany està redactat utilitzant un llenguatge sexista i excloent que invisibiliza a la dona com a alumna; en la seva faceta professional, bé com a docent, be exercint els càrrecs de direcció, i quant a la seva responsabilitat en la presa de decisions com a mare o tutora de l'alumnat. Passa per alt les dades que mostren que el 67% de les plantilles educatives són dones.

• Fa desaparèixer la matèria Educació per a la Ciutadania, que de forma específica integrava dins dels seus nuclis temàtics fonamentals la Igualtat efectiva entre homes i dones, així com també desapareix Educació Ètico-Cívica com a troncal i per tant obligatori el seu estudi, quedant eliminades o reduïdes del currículum obert de primària i secundària les úniques matèries que de forma directa introduïen aquesta temàtica i que responia al principi de fomentar des de l'àmbit educatiu la Igualtat efectiva entre homes i dones, i eliminar en el procés de socialització primerenca la xacra de la violència de gènere.
L’ Organització de Dones de l’STEI Intersindical entén que l'esborrany de la LOMCE minva considerablement els actuals principis coeducadors, en considerar no discriminatòria la segregació per sexe de l'alumnat, en legitimar la subvenció pública a centres que segreguen, en eliminar del currículum obert l'eix temàtic de la igualtat entre homes i dones, present actualment en la matèria Educació per a la Ciutadania i en Educació Ètic Cívica i en incomplir la llei d'igualtat redactant la LOMCE en un llenguatge sexista. En conseqüència exigim al Ministre d'Educació:
• La retirada de l'esborrany proposat com LOMCE.


• Que es retiri la subvenció als centres que segreguen per raó de gènere seguint el dictamen del Tribunal Suprem.


• Que es compleixi la Llei d'Igualtat en redactar qualsevol llei amb un llenguatge inclusiu i siguin eliminats tots els termes i girs lingüístics que introdueixen discriminació de gènere.


• Què la Igualtat entre dones i homes sigui contemplada de manera explícita dins del currículum de primària i secundària, a més de considerar-se de forma trasversal.

Secretaria de la dona de l’STEI intersindical

L'STEI demana a l'Institut de la dona que el Govern aboni el 100% en malalties de maternitat

Des de la Secretaria de la dona del sindicat STEI, s'ha presentat una petició a l'Institut de la dona enregistrada el dia 7 de setembre en el sentit de demanar  l'abonament del 100% en els casos de baixa per d'embaràs de risc , risc per a l'embaràs i demés malalties derivades de la maternitat.

El Decret LLei de 31 d'agost, article 7, no contempla aquestes causes i això suposa que les dones que estiguin de baixa per aquests motius, veuran minvat el seu sou.

La Llei d'Igualtat especifica clarament que la maternitat no pot suposar en cap cas un motiu de discriminació i amb aquesta actuació ho seria.

Des de l'STEI es faran totes les accions necessàries per evitar aquesta discriminació.

 

Nova discriminació de gènere

NOVA DISCRIMINACIÓ DE GÈNERE  En el Decret llei 5/2012 d’1 de juny de 2012, l’article 7 :“Suspensió del complement econòmic de la prestació per incapacitat laboral”  posa que se suspèn el complement econòmic que abona l’Administració de la Comunitat Autònoma destinat a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències  comunes.El que disposa aquest article no és aplicable a la incapacitat temporal derivada de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, ni de les malalties, els accidents o les situacions que, amb caràcter excepcional, s’estableixin per acord del Consell de Govern, com tampoc a les situacions de descans per maternitat i paternitat.Hi ha dones que estan de baixa temporal per embaràs de risc i aquest supòsit  NO entra dins els casos de no aplicació de l’article.La Llei Orgànica d’Igualtat 3/2007 de 22 de març, article 8, esmenta que tot tractament desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat constitueix una discriminació directa i una desprotecció de la maternitat.Les conductes discriminatòries per aquest cas, tenen unes conseqüències jurídiques i/o nul·les.Per tant, des de l’STEI intersindical, demanam que s’inclogui aquest supòsit en els casos amb caràcter excepcional i que les dones amb baixa per embaràs de risc i les malalties derivades de la situació d’embaràs, puguin cobrar el 100% de la retribució.En cas contrari, consideram que es contradiu la Llei d’igualtat.Des de l’STEI.i, se demanarà la intervenció de la Directora de l’Institut de la dona perquè demani que s’inclogui a l’article 7, punt 3 del Decret legislatiu, la no aplicació per als casos d’embaràs de risc com també la implicació dels partits polítics.