Secretaria de la dona

Centres segregats: la discriminació no pot finançar-se amb doblers públics

En aquests últims temps estem assistint a un debat sobre els Centres que segreguen l'alumnat i el seu finançament amb fons públics. Estem en procés de desenvolupament de la LOE i les Administracions educatives han d'adaptar a la nova Llei el sistema de concerts amb els centres privats. Després d'una sentència del tribunal Suprem d'abril de 2008 que atorga a les diferents Administracions educatives la competència per a mantenir o rescindir concerts als centres que segreguen a l'alumnat en funció del seu sexe, algunes Comunitats Autònomes han apostat per no concertar als centres que no imparteixin educació mixta: Andalusia, Balears, Catalunya, Castella - La Manxa, Cantàbria, etc. Altres, com Madrid, confirmen que l'ensenyament segregat no serà impediment per a concertar aquests centres.

Llegeix més...